Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

Jeśli twoje studiujące dziecko podjęło w czasie wakcji pracę np. na umowę zlecenie, to po ustaniu tej pracy, musisz ponownie zgłosić je do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Również osoby, które opłacają dobrowolne ubezpieczenie zdrowtne w momencie podjęcia pracy na zlecenie, po jej ustaniu mogą zostać usunięte z rejestru osób ubezpieczonych.

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej prowadzą do jednoznacznego wniosku, że momentem nabycia prawa do gwarancji opieki zdrowotnej jest dokonanie czynności zgłoszeniowych.

Każdy przyszły świadczeniobiorca jest zgłaszany przez płatnika składek do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem ubezpieczenia (pkt V formularza ZUS ZZA). Przykładowo, pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłaszany z kodem 0110, osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług w siedzibie zleceniodawcy z kodem 0411, student za którego szkoła wyższa obowiązana jest opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z kodem 1811.

Przyjmijmy sytuację, w której student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 1811 podejmuje pracę w czasie trwania letnich wakacji szkolnych, a płatnik składek, zatrudniający studenta, zgłasza go do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 0110 (jako pracownika) lub z kodem 0411 (jako zleceniobiorcę).

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia w ramach zatrudnienia wakacyjnego należy ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 1811 z tytułu kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Podobnie rzecz ma się z umowami cywilnoprawnymi (np. zlecenia) zawieranymi z tym samym bądź z innym pracodawcą. Wówczas, mimo opłacania składki zdrowotnej z dwóch tytułów ubezpieczenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia), może się okazać, że po ustaniu ubezpieczenia z umowy cywilnoprawnej nie figurujemy w ewidencji osób ubezpieczonych.

Stan prawny na dzień 18.03.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę