Składki na fundusz emerytur pomostowych

Zagadnienie:

Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze wykonuje na część etatu?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 35 ustawy o emeryturach pomostowych składkę na FEP opłaca się za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy, czyli wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 powołanej ustawy.

Pracodawcy mieli wątpliwości czy zatrudniając pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale w niepełnym wymiarze czasu pracy, są zobowiązani do opłacania składek na FEP, wiedząc, że osoby te nie uzyskają prawa do emerytury w przyszłości. Jednym z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej jest stałe i w pełnym wymiarze świadczenie pracy określonej w ustawie.

Uchwała Sądu Najwyższego podjęta w składzie siedmiu sędziów w dniu 28 września 2016r. (sygn. akt III UZP 10/16) usuwa rozbieżności doktryny i dotychczasowego orzecznictwa, wskazując, iż składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się również za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Sąd uznał, że nie zawsze istnieje prosta zależność między prawem do świadczeń lub ich wysokością, a okresem i rozmiarem opłacanej składki. Przyjął zatem wiodące w orzecznictwie stanowisko, iż składka na FEP ma charakter przymusowy, celowy i bezzwrotny, a także pełni rolę opłaty celowej przeznaczonej na finansowanie emerytur pomostowych.

Stan prawny na 21.12.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę