Zabezpieczenia społeczne



Ubezpieczenia studentów


Osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym musi zgłosić do NFZ członków swojej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Członkami rodziny są następujące osoby: …

Do kiedy należy podjąć decyzję o pozostaniu w OFE?


Od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. …

Komu przysługuje renta rodzinna


Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane …

ZUS czy OFE?


Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca 2014r. ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą, aby część …

Wypłata zawieszonych emerytur


Od 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada …

Emerytury i renty dla represjonowanych w PRL


Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej ustawą emerytalną) w zakresie przepisów dotyczących okresów składkowych …

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia


Ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek chorobowy i to nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, lecz także po …

Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony


Jeśli twoje studiujące dziecko podjęło w czasie wakcji pracę np. na umowę zlecenie, to po ustaniu tej pracy, musisz ponownie zgłosić je do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. …

Emerytury po nowemu


Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie reforma emerytalna, która w swoich założeniach ma na celu stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet …

Ubezpieczenia pracownicze


Umowa o pracę Zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu) i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku …