Zabezpieczenia społeczneDla kogo korzystniejszy przelicznik emerytury?


Z dniem 1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy emerytalnej, pozwalające w pewnych przypadkach na korzystniejsze przeliczenie świadczenia. Możliwość korzystniejszego przeliczenia objęła, pod pewnymi …

Sprawdź, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone


Pracownik jest zatrudniony od kilku lat w wymiarze ½ etatu i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Obawia się jednak, że do stażu emerytalnego zalicza się z każdego …

Sprawdź, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone


Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające …

Zmiany od 1 maja 2015 r., które pozwolą zwiększyć emeryturę


Przeliczenie emerytury według nowych zasad również dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku (art. 55a ustawy emerytalnej) Osoby urodzone przed 1949 r. nie zostały …

Nie przechodź w czerwcu na emeryturę


Sposób waloryzacji składek emerytalnych zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz sposób waloryzacji kapitału początkowego jest bardzo ważny ze względu na ich bezpośredni wpływ na wysokość …

Wyższe świadczenia dla emerytów


Z dniem 1 maja br weszły w życie zmiany, które pozwolą w niektórych przypadkach zwiększyć wysokość otrzymywanych emerytur poprzez: a) przeliczenie emerytury według nowych zasad również dla …

Kiedy korzystniej przejść na emeryturę?


Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja. …

Komu przysługuje emerytura częściowa?


Zmiany w przepisach emerytalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nie tylko podniosły powszechny wiek emerytalny, ale również wprowadziły możliwość skorzystania z tzw. emerytury częściowej …

Czy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców otrzyma dwie odprawy emerytalne?


Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który …

Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS


Przykład: ZUS odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ubezpieczony odwołał się do sądu I instancji. W odpowiedzi na pozew organ rentowy wniósł o jego …