Opłaty za zaświadczenia o zarobkach?

Byli pracownicy mogą zwracać się do zakładu pracy o wystawienie zaświadczeń ZUS Rp-7 czyli zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych. 

Zgodnie z art. 125a ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3. Ustawa nie daje pracodawcy uprawnień do pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.

Natomiast inaczej rzecz się przedstawia u prywatnych przechowawców. Gdy jest to archiwum prowadzone na zasadach określonych w art. 51a i następnych ustawy z 14 lipca 1983 r. ponadnarodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czyli prywatne, ma ono prawo pobierać opłaty za wydawane kopie i odpisy zgromadzonych dokumentów.

Należy jednocześnie podkreślić, że archiwa nie są uprawnione do wydawania zaświadczeń o okresach zatrudnienia oraz o wysokości zarobków na formularzu ZUS Rp-7. Mogą jedynie udostępnić uwierzytelnione wyciągi lub odpisy przechowywanych druków osobowych i płacowych.

Opłata od jednorazowo złożonego zamówienia na sporządzenie odpisu lub kopii całej dokumentacji pracowniczej nie może przekroczyć 200 zł. (zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury z 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania DzU nr 28, poz. 240).

Stan prawny na 14.03.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę