Emerytury po nowemu

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie reforma emerytalna, która w swoich założeniach ma na celu stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Do końca 2012 r. wiek ten wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie procesem stopniowym i rozłożonym w długim okresie.

Reforma nie wpłynie na prawo osób pobierających świadczenia przedemerytalne – świadczenia te będą nadal wypłacane uprawnionemu do czasu osiągnięcia przez niego powszechnego wieku emerytalnego, określonego już na nowych zasadach.

 

Emerytura częściowa

Osobom, które nie osiągnęły powszechnego, podwyższonego wieku emerytalnego, a spełniły łącznie następujące warunki: mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn; osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, przysługuje emerytura częściowa, w wysokości 50 proc. kwoty emerytury (na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej).
Wypłata tej emerytury następowałaby bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
Na wniosek ubezpieczonego, po osiągnięciu wieku emerytalnego (określonego dla danej osoby) oraz po ustaniu stosunku pracy, ustalana byłaby docelowa wysokość emerytury z FUS. Kapitał służący do obliczenia docelowej emerytury z FUS (waloryzowany przez cały okres wypłaty emerytury częściowej) byłby zmniejszony o wypłacone kwoty emerytury częściowej.
Zniesiony zostaje obowiązek rozwiązania stosunku pracy dla ubezpieczonych ubiegających się o emeryturę w wieku obniżonym z tytułu pracy w szczególnych warunkach (art. 184 ust. 2 ustawy emerytalnej).

 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 kodeksu pracy, lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy – są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia nowego wieku emerytalnego wymienionego powyżej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 2012 poz. 637) – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

I. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
do dnia 31 grudnia 1952 r.  60 lat
od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. 60 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1954 r. do dnia 30 września 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 lat
od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1956 r. do dnia 30 czerwca 1956 r.wynosi co najmniej 61 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 września 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 marca 1957 r.  wynosi co najmniej 61 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1957 r. do dnia 30 czerwca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 30 września 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi co najmniej  61 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r.  wynosi co najmniej61 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi co najmniej  62 lata
od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r.  wynosi co najmniej 62 lata i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 30 września 1959 r.  62 lata i 3 miesiące
od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 4 miesiące

II. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie:
do dnia 31 grudnia 1947 r.  65 lat
od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1949 r. do dnia 30 września 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1950 r. do dnia 31 marca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1950 r. do dnia 30 czerwca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1950 r. do dnia 30 września 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. wynosi co najmniej 66 lat
od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1951 r. do dnia 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1952 r. do dnia 30 czerwca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1952 r. do dnia 30 września 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 miesięcy
po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.

Stan prawny na 12.12.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę