Emerytura pomostowa rybaka

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku rybaka morskiego, ale wykonujący na statku również prace mechanika (czyli prace nie zaliczane przez ustawę o emeryturach pomostowych do prac w szczególnych warunkach), nabędzie prawo do emerytury pomostowej?

Ustawodawca w ustawie o emeryturach pomostowych nie zdefiniował użytego tam sformułowania „prace rybaków morskich”, wychodząc z założenia, że nie nazwa zajmowanego stanowiska, a rodzaj wykonywanej pracy powinien stanowić przesłankę zaliczenia okresu zatrudnienia do prac w szczególnych warunkach.

W trakcie pobytu na morzu zarówno rybak pokładowy zatrudniony na stanowisku rybaka jak i pozostali rybacy, w tym rybak – mechanik, w sposób ciągły i nieprzerwany wykonują czynności mające na celu przygotowanie wszystkich niezbędnych urządzeń do połowu ryb i bezpiecznego pływania, jednocześnie dokonując połowu.

W orzecznictwie sądów przyjmuje się, że jedną z istotnych przesłanek uznania, że pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jest okoliczność, że wykonywanie tego rodzaju pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. W takim przypadku dopuszczalne jest, aby w przerwach w wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze, pracownik wykonywał również inne obowiązki zlecone przez przełożonych. W tych przypadkach istotna jest gotowość do świadczenia tego rodzaju prac i szczególna sprawność psychofizyczna osób, które te prace wykonują (przykładowo wyrok SN z dnia 11.04.2014 r., III UK 124/13).
Stan prawny na 27.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę