Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jeżeli członek funduszu w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego małżonka (art. 131 ust. 1 ustawy).

Jeżeli zaś małżonek nie miał rachunku w OFE, fundusz, do którego należał zmarły, otwiera mu taki rachunek (art. 128 ustawy).

Ustawodawca przyznał członkom OFE prawo zadysponowania tylko (tzw. swoją) połową zgromadzonych środków. Druga natomiast (należna małżonkowi z tytułu wspólności majątkowej) ma pozostać w systemie. Jeśli osoba uprawniona nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia, to kwota ta jest niejako „przechowywana” przez fundusz do czasu osiągnięcia przez tę osobę wieku emerytalnego.

Jest to bowiem część składki emerytalnej przeznaczona na tworzenie ogólnego funduszu ubezpieczeniowego, z którego wypłacane są świadczenia dla wszystkich ubezpieczonych (wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2009 r., II UK 346/08).

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka OFE, które nie zostaną wypłacone małżonkowi ubezpieczonego, przekazywane są, zgodnie z postanowieniem art. 132 ustawy, osobom uposażonym przez zmarłego.

Stan prawny na 4.05.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę