Dodatkowa praca a renta z tytułu choroby zawodowej

Pytanie:
Były pracownik pobiera emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zgodnie z wyborem dokonanym przez zainteresowanego ZUS wypłaca rentę z tytułu wypadku przy pracy w pełnej wysokości i połowę emerytury. Od lipca 2016 r. emeryt podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy osiąganie dodatkowego przychodu wywoła jakiś skutek w kwestii otrzymywania świadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych?

Odpowiedź:
Osiąganie przychodu w jakiejkolwiek wysokości wyklucza pobieranie świadczeń zbiegowych. W tej sytuacji osiąganie przez emeryta przychodu ma ten skutek, że zainteresowanemu – w miejsce renty w pełnej wysokości i połowy emerytury – przysługuje wyłącznie jedno, wybrane świadczenie.
Przychodem, powodującym zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej, jest przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym również wykonywanej za granicą.

W chwili gdy przestaje osiągać przychody i poinformuje o tym fakcie organ rentowy, wypłata świadczeń w zbiegu zostaje wznowiona.

Stan prawny na 4.07.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę