Dla kogo korzystniejszy przelicznik emerytury?

Z dniem 1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy emerytalnej, pozwalające w pewnych przypadkach na korzystniejsze przeliczenie świadczenia. Możliwość korzystniejszego przeliczenia objęła, pod pewnymi warunkami, również osoby uprawnione do emerytury wyliczonej według „starych” zasad (czyli na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych oraz kwoty bazowej).

Tym samym ubezpieczeni:

  • urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r.,
  • którzy kontynuowali ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj. po ukończeniu 65 lat w przypadku mężczyzny i 60 lat w przypadku kobiety,
  • którzy z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpili po dniu 31 grudnia 2008 r.

mają prawo do przeliczenia świadczenia według nowych zasad. tj. przy uwzględnieniu kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwoty zwaloryzowanych składek zaewidencjonowanych na koncie wnioskodawcy oraz dalszego trwania życia (art. 26 ustawy).

Prawo do takiego obliczenia emerytury jest niezależne od faktu przejścia przez ubezpieczonego na emeryturę wcześniejszą lub w niższym wieku emerytalnym.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ZUS obliczając emeryturę według nowych zasad, na wniosek ubezpieczonego złożony po 1 maja 2015 r. pomniejszy podstawę nowo obliczonego świadczenia o sumę kwot pobranych już emerytur.

Stan prawny na 20.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę