Czy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców otrzyma dwie odprawy emerytalne?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Prawo do odprawy zostało uregulowane jako uprawnienie jednorazowe, związane z faktem przejścia na emeryturę. Co istotne, pracownik, który otrzymał już odprawę, nie nabywa do niej prawa po raz drugi.

Ponadto z analizy przepisów kodeksu pracy można wnioskować, że dla uzyskania odprawy emerytalnej każdy stosunek pracy powinien być traktowany odrębnie, niezależnie od innych. Zatem, w przypadku, gdy pracownik przechodzi na emeryturę, co prowadzi do rozwiązania stosunków pracy z dwoma pracodawcami jednocześnie, można przyjąć, iż prawo do odprawy przysługuje mu w danej dacie i winno być realizowane przez wypłatę odprawy przez każdego z pracodawców. Nie można w takiej sytuacji mówić o ponownym nabyciu prawa do odprawy, skoro nabycie do niej prawa nastąpiło równocześnie u obu pracodawców.

Stan prawny na 28.01 2015 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę