Zabezpieczenia społeczneZawieszenie prawa do renty socjalnej w 2018 roku


Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18 roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25 roku życia. Od 1 …

Przeliczenie emerytury


Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat? Od 1 października 2017r. wejdzie w życie …

Składki można dziedziczyć


  Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Składki …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 …

Ponowne złożenie wniosku o 500+ będzie konieczne


Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wychowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana …

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.


Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł a renty z tytułu …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …

Składki na fundusz emerytur pomostowych


Zagadnienie: Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze wykonuje na część etatu? Odpowiedź: Zgodnie …

Świadczenia przedemerytalne


Zagadnienie: Pracownica miała ukończone 56 lat, gdy pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Na jakie świadczenie może liczyć po ustaniu zatrudnienia? Odpowiedź: …