Zabezpieczenia społeczneIle można dorobić będąc na emeryturze lub rencie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie osobie, która osiągnęła dodatkowy i odpowiednio wysoki przychód podlegający ubezpieczeniom społecznym, następującym świadczeniobiorcom: emerytom, którzy nie ukończyli …

Opłaty za zaświadczenia o zarobkach?


Byli pracownicy mogą zwracać się do zakładu pracy o wystawienie zaświadczeń ZUS Rp-7 czyli zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla potrzeb emerytalno-rentowych.  Zgodnie z art. …

Zawieszenie prawa do renty socjalnej w 2018 roku


Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18 roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25 roku życia. Od 1 …

Przeliczenie emerytury


Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat? Od 1 października 2017r. wejdzie w życie …

Składki można dziedziczyć


  Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Składki …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 …

Ponowne złożenie wniosku o 500+ będzie konieczne


Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wychowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana …

Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.


Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł a renty z tytułu …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …