Świadczenia przyznawane z ZFŚS

Zwłaszcza w zbliżającym się okresie przedświątecznym, pracodawcy przyznają pracownikom różnego rodzaju świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla rozstrzygnięcia czy od ich wartości trzeba naliczyć składki ZUS oraz podatek dochodowy istotne znaczenie ma źródło pochodzenia świadczeń.
ZFŚS jest funduszem celowym. Dofinansowanie z jego środków pozwala pracownikom na korzystanie z różnego rodzaju form wypoczynku czy działalności kulturalnej, a także pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej.

Zasadą jest, że do przychodu pracowniczego, stanowiącego podstawę wymiaru składek ZUS, zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne (czyli wynagrodzenia zasadnicze, premie, nagrody pieniężne itd.), ekwiwalenty, jak też wartość pieniężną świadczeń w naturze (np. bony towarowe, przekazany pracownikowi prezent w formie rzeczowej, paczka świąteczna itd.).

Podstawowa zasada dysponowania środkami funduszu została określona w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS i stanowi, że przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin nie może zmienić tej zasady. Stąd świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem owej zasady nie mogą korzystać ze zwolnienia w opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Stan prawny na 10.12.2013 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę