Urlopa dla niepełnoetatowca

Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego etatu, biorąc za podstawę pełny przysługujący mu wymiar urlopu (art. 154 § 2 kodeksu pracy).

Na przykład pracownikowi o co najmniej 10-letnim stażu, zatrudnionemu przez cały rok na 1/2 etatu, przysługuje urlop w wymiarze 13 dni (104 godzin) urlopu, tj. 26 dni ×1/2, a jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat – to 10 dni (80 godzin) tj. 20 dni x 1/2. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 k.p.).

Pracownikom pełnoetatowym i niepełnoetatowym urlopu udziela się w dni, które są dla nich dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Udzielenie urlopu następuje w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1 k.p.).

Przykładowo: roczna pula urlopowa pracownika zatrudnionego na ½ etatu wynosi 104 godziny, a pracownik wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy po 4 godziny dziennie. W czasie korzystania z urlopu przez 14 dni kalendarzowych wykorzysta 40 godzin urlopu (10 dni roboczych x 4 godziny).

W przypadku pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności urlop wypoczynkowy rozlicza się z uwzględnieniem 7 godzinnego dnia ich pracy.

Stan prawny na 20.08.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę