Udzielenie urlopu wypoczynkowego

Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego należy do pracodawcy, jednakże jego decyzja nie jest dowolna.

Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca. Plan urlopów pracodawca ustala samodzielnie, jednakże powinien on brać pod uwagę przedstawione przez pracowników wnioski dotyczące terminu wykorzystania urlopów. Co do zasady, pracodawca nie jest związany wnioskami urlopowymi pracowników i nie musi ich uwzględniać, jeżeli w jego ocenie spowodują one zakłócenie normalnego, nieprzerwanego toku pracy. Z drugiej jednak strony pracodawca nie może wyznaczać pracownikowi terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego zupełnie dowolnie i wbrew jego woli. W celu uwzględnienia interesów pracowników i potrzeb pracodawcy, w przypadku udzielania urlopów zgodnie z planem urlopów, pracodawca powinien zwrócić się do pracowników o składanie wniosków urlopowych i dopiero na ich podstawie opracować w miarę możliwości kompromisowy plan. Z kolei udzielenie urlopu wypoczynkowego w drodze indywidualnego porozumienia z pracownikami wymaga zgody obu stron.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Oznacza to, że pracodawca bez wniosku pracownika nie ma możliwości udzielania mu części urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może też zmuszać pracowników do korzystania z urlopów np. w okresie przejściowego zawieszenia lub ograniczenia prowadzonej działalności.

Stan prawny na 10 lipca 2012 r.

Łukasz Sulej
Dział Prawny ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę