Szkolenia pracowników w czasie wolnym od pracy

Jak traktować czas trwania szkoleń innych niż z zakresu bhp, jeśli odbywają się one w dniu wolnym od pracy?

W przypadku szkoleń bhp ustawodawca jednoznacznie wskazał, że odbywają się one w czasie pracy i na koszt pracodawcy – art.2373 § 3 kodeksu pracy. Co do innych szkoleń przepisy prawa nie rozstrzygają wprost, jak należy kwalifikować szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Przepisy Rozdziału III Działu IV kodeksu pracy określają wzajemne prawa i obowiązki stron, nie usuwając jednak wątpliwości dotyczących kwestii zaliczania czasu szkolenia do godzin pracy
Niewątpliwie, jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy przysługuje mu zwolnienie w całości lub części dnia pracy na czas odbycia szkolenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sytuacja ta dotyczy szkoleń odbywających się w czasie pracy pracownika. Co jednak ze szkoleniem odbywającym się w dniu wolnym od pracy, np. w sobotę?

Istnieje pogląd, iż te szkolenia, które są dla pracowników dobrowolne oraz podnoszą ogólne kwalifikacje zawodowe (np. kurs językowy) nie muszą być zaliczane do czasu pracy. Natomiast czas szkoleń, które są dla pracowników obowiązkowe (tj. pracodawca wydaje polecenie wzięcia w nich udziału), a zdobywana na nich wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania umówionej pracy powinny podlegać zaliczaniu do czasu pracy.

Ponadto, należy pamiętać, iż udział w takim szkoleniu nie powinien naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. Stąd pogląd, iż za szkolenie odbywające się np. w sobotę, pracodawca powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy.

Stan prawny na 14.04.2015.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę