Od 10 lipca br. czas pracy osób niepełnosprawnych znów korzystniejszy

Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Również wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności daje jednak możliwość krótszej pracy – bo przez 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Do dnia 9 lipca 2014 r. warunkiem stosowania takich obniżonych norm jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o celowości ich stosowania. Uprawnionym do jego wydania jest lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm od uzyskania powołanego zaświadczenia, za niezgodny z konstytucją. Zakwestionowany przepis traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. najpóźniej w dniu 9 lipca 2014 r.

2. Stan prawny od 10 lipca 2014 r.

Z tą datą przestanie obowiązywać przepis uzależniający pracę osób niepełnosprawnych w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo od zaświadczenia lekarza. W trakcie prac legislacyjnych są już przepisy znoszące ten obowiązek.

Bez zmian pozostają natomiast uprawnienia osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, zwiększając wymiar wypoczynku w porównaniu do zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni lub z 26 dni do 36 dni.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych powyżej stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Stan prawny na 20.06.2014 r .

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę