Uprawnienia pracowniczeEkwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …

Zajęcia komornicze a wczasy pod gruszą


Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS (wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne) są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy podlegają …

Czy pracownikowi po 182 dniach zwolnienia lekarskiego przysługuje zasiłek opiekuńczy?


Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, może korzystać z zasiłku chorobowego. Przy czym limit dni tego świadczenia jest ograniczony do tzw. …

Urlop na żądanie: jego udzielenie zależy od decyzji pracodawcy


Zagadnienie: Niezaprzeczalnie, pracownikowi przysługują w roku kalendarzowym 4 dni urlopu, które nie są objęte planem urlopów, pracownik zgłasza żądanie jego udzielenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, w formie …

Zmiany w urlopie wychowawczym


2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, w tym dotyczące urlopu wychowawczego. Aktualnie wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się na piśmie w terminie nie krótszym …

Czy pracodawca może zmienić termin zaplanowanego urlopu?


Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pod pewnymi warunkami możliwe jest jednak przesunięcie urlopu przez pracodawcę. Możliwość taka jest przewidziana …

Urlop a dzień wolny przypadający w sobotę


15 sierpnia 2015 r. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadło w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia …

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


Święto powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin z wyjątkiem świąt przypadających w niedzielę. Jest to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z …

 
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >