Obniżenie wysokości zachowku

Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny (dzieci, wnuków, małżonka, rodziców) przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w art. 991 k.c. ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.
Jeżeli jeden ze wskazanych wyżej uprawnionych nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
W uchwale z dnia 19 maja 1981 r., III CZP 18/81, Sąd Najwyższy dopuścił możliwość obniżenia roszczenia o zachowek w pewnych wyjątkowych wypadkach przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego (np. gdy głównym składnikiem spadku jest prawo do lokalu służące zaspokojeniu niezbędnych potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego do zapłaty zachowku w razie braku możliwości do zaspokojenia tych potrzeb oraz gdy inne składniki spadku nie wystarczają na pokrycie zobowiązania z tytułu zachowku).
Stan prawny na 24.10.2012 r.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę