Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które nie może samodzielnie występować przed sądem?

Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, bądź u notariusza. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci.

Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Osoby niepełnoletnie nie mają co do zasady pełnej zdolności do czynności prawnych i dlatego w imieniu małoletnich dzieci oświadczenie składa ich przedstawiciel ustawowy (rodzic czy opiekun). W takim przypadku 6-cio miesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie dla dziecka od chwili, gdy jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania dziecka do spadku.

Czynność prawna jaką jest odrzucenie spadku za małoletnie dziecko jest uznawane za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka i w związku tym, na dokonanie tej czynności konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego. Jeśli takiej zgody rodzic nie uzyska, a mimo to złoży oświadczenie, będzie ono nieważne.

Poniżej – przykładowy wzór wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego

Stan prawny na 11.03.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Gdańsk, dnia ………………….

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe
w Gdańsku
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk

 

                                               Wnioskodawca:      1. …………………

2. …………………

 

 

 

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU
MAJĄTKIEM DZIECI

 Małżonkowie …………………………………………. wnoszą o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ich małoletnich dzieci: ………………. urodzonej….. i …………………… urodzonej…………………… w Gdańsku – polegającej na odrzuceniu w imieniu małoletnich spadku po …………………………… zmarłym w dniu ………………………. w Gdańsku.

Jako kandydata na kuratora procesowego za małoletnich: ……………………… i …………………………… proponuję ………………………………………….. (wujek, dziadek)

 

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy są rodzicami małoletnich dzieci:

W dniu ………….. w Gdańsku zmarł brat wnioskodawczyni …………………………… z domu…….. Spadkodawca był kawalerem, nie pozostawił dzieci. Poza wnioskodawczynią nie posiadał żadnego innego rodzeństwa, a jego ojciec zmarł przed nim.

Wnioskodawczyni jako spadkobierca ustawowy po zmarłym bracie złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku. Na podstawie art. 1020 k.c. w zw. z art. 931 § 2 k.c. udział spadkowy wnioskodawczyni przypada jej zstępnym. Jedynymi jej zstępnymi są małoletnie dzieci: …….

Wnioskodawcy w imieniu swoich dzieci zamierzają odrzucić spadek po zmarłym …………, bowiem w skład masy spadkowej nie wchodzą żadne przedmioty o wartości majątkowej, natomiast zmarły pozostawił liczne długi. Wnioskodawcy chcę uchronić dzieci przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za długi …………… i przed licznymi procesami z  tym związanymi. Wprawdzie małoletnie dzieci z mocy prawa nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza, lecz nie chroni ich to przed postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi oraz rodzi konieczność powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności.

Istnienie długów potwierdzają m.in. załączone umowa kredytu z ………………….., umową pożyczki ze ………………………….., wyciąg bankowy z konta w …………………………….., zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego kierowane do zmarłego …………………..

Ponadto, na okoliczność stanu masy spadkowej i istnienia długów zmarłego ………………… wnoszą o przesłuchanie w charakterze świadka matki wnioskodawczyni – ………………. zam.  …………………………………………………………………

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

  1. odpis wniosku
  2. odpis aktu zgonu ……………….
  3. odpis aktu urodzenia
  4. oświadczenie o odrzuceniu spadku przez …………………..
  5. kopia umowy kredytu z ………………….
  6. kopia zajęcia wynagrodzenia za pracę …………………….
  7. znaczki opłaty sądowej na kwotę 40 złotych
Download PDF
Powrót Drukuj stronę