Dziedziczenie długów

Czy wierzyciele zmarłego mogą żądać zapłaty od spadkobierców? Otóż, co do zasady, tak. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców (art. 922 k.c.).

Spadkobierca ma prawo podjęcia decyzji, czy chce dziedziczyć po zmarłym. Może on przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 k.c.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Należy jednak pamiętać, że ustawa przyjmuje pewien automatyzm – brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Jedynie w wypadku, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, na przykład dziecko, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 k.c.).

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę