Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które nie może samodzielnie występować przed sądem?

Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, bądź u notariusza. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci.

Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Osoby niepełnoletnie nie mają co do zasady pełnej zdolności do czynności prawnych i dlatego w imieniu małoletnich dzieci oświadczenie składa ich przedstawiciel ustawowy (rodzic czy opiekun). W takim przypadku 6-cio miesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie dla dziecka od chwili, gdy jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania dziecka do spadku.

Czynność prawna jaką jest odrzucenie spadku za małoletnie dziecko jest uznawane za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka i w związku tym, na dokonanie tej czynności konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego. Wniosek powinien być złożony na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jego pobytu. Samo wydanie sądowego postanowienia o zezwoleniu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie zamyka sprawy. Po uprawomocnieniu się postanowienia trzeba wystąpić do sądu o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia, a następnie przed notariuszem złożyć stosowne oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Stan prawny na 28.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę