Zmiany w ZUZP

Zmiany zakładowego układu zbiorowego, które w sposób istotny modyfikują warunki pracy lub płacy pracowników, wymaga niekiedy zastosowania wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę.

Zasady postępowania pracodawcy w razie zmiany układu zbiorowego pracy (uzp) określa art. 24113 kodeksu pracy. Przewiduje on, że korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
Natomiast postanowienia uzp mniej korzystne wprowadza się, wypowiadając podwładnym dotychczasowe warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Sąd Najwyższy, w uchwale siedmiu sędziów z dnia 15 września 2004 r. stwierdził, iż wprowadzenie układem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę także wtedy, gdy ukształtowane nowym układem wynagrodzenie nie uległo obniżeniu (sygn. akt III PZP 3/04).
Stan prawny na 29.04.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę