Zmiana powództwa przez pracownika

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy prawa, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu do pracy.

Pracownik, który nie wiąże już przyszłości ze swoim zakładem pracy może zamiast roszczenia o przywrócenie do pracy zażądać odszkodowania. Wskazane odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Często zdarza się, że pracownik dopiero na sali sądowej uświadamia sobie, że nie chce już współpracować ze swoim pracodawcą (np. w efekcie zaognienia konfliktu).

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ze względu na specyficzne cechy roszczeń o przywrócenie do pracy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne) i o odszkodowanie, zmiana powództwa pracownika z żądania przywrócenia do pracy na odszkodowanie po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji nie wymaga zgody pracodawcy oraz nie podlega kontroli sądu. Niedopuszczalne jest, aby sąd pracy wbrew woli pracownika orzekł o przywróceniu do pracy. Należy to wywieść pośrednio, zdaniem Sądu Najwyższego, z konstytucyjnej zasady wolności pracy.

Stan prawny na 4.03.2014 r.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę