Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Od 1 lipca 2016 roku pracodawca otrzyma większe dofinansowanie w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, zatrudniający osoby niepełnosprawne może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania pomocy są:

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc.,
  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Wysokość dofinansowania stanowi kwota:

  • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Te kwoty można dodatkowo powiększyć o 600 złotych w przypadku pracowników niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Szczegółowe warunki, które należy spełnić ubiegając się o pomoc oraz tryb i zasady składania wniosków znajdują się na stronie internetowej funduszu www.pfron.org.pl

Stan prawny na 20.07.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę