Zapomoga z tytułu choroby współmałżonka

Pracownik złożył wniosek o przyznanie mu zapomogi z ZFŚS, ponieważ jego współmałżonek, wskutek wypadku przebywa w szpitalu i czeka go długie leczenie. Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez pracodawcę, zapomoga wypłacona pracownikowi będzie zwolniona od podatku dochodowego?

Tak. Zapomoga, o której mowa powyżej, będzie zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Przez pojęcie „zapomoga” należy rozumieć bezzwrotną pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym. Jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

Dlatego też ustawodawca zwalnia od podatku dochodowego zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Przepisy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia długotrwałej choroby. Pojęcie to należy zatem interpretować przy zastosowaniu wykładni językowej. W słowniku długotrwały oznacza „trwający przez długi czas; przewlekły”.

Uprawnia to do wniosku, iż „długotrwałą chorobą”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca miesiącami lub latami i wymagająca leczenia w sposób stały lub przez długi czas.

Stan prawny na 14.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę