Zakaz konkurencji po wypowiedzeniu

Czy umowa o zakazie konkurencji może zostać wypowiedziana przez pracodawcę?

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta po ustaniu stosunku pracy. Potrzebę jej zawarcia ustawodawca pozostawia do oceny pracodawcy. W umowie określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Ponadto odszkodowanie nie może być niższe od 25 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

Kodeks pracy nie reguluje kwestii wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Stanowi on jedynie, iż zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, jeśli ustały przyczyny go uzasadniające lub pracodawca nie wywiązał się z obowiązku wypłaty odszkodowania. Nie oznacza to jednak, iż taka umowa nie może zostać przed jej upływem wypowiedziana. Potwierdza to dotychczasowe orzecznictwo sądowe, zgodnie z  którym umowa o zakazie konkurencji może zostać wcześniej rozwiązana, jeżeli strony tak się umówiły.
Po analizie orzeczeń Sądu Najwyższego, można pokusić się o następujące wnioski. Po pierwsze, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Po drugie, rozwiązanie umowy nie wymaga uzasadnienia. Po trzecie, pracodawca samodzielnie ocenia, czy ustały okoliczności uzasadniające zakaz konkurencji. Jednocześnie ocena ta nie podlega kontroli sądowej, chyba że strony uzgodniły i nazwały konkretne przyczyny lub okoliczności stanowiące podstawę do ustania umowy o zakazie konkurencji.Po czwarte, zastosowanie okresu wypowiedzenia jest konieczne tylko wtedy, gdy strony ustanowią go w umowie o zakazie konkurencji.

Stan prawny na 23 maja 2013 r.
Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę