Wypowiedzenie zlecenia

Zlecenie jest oparte na wzajemnym zaufaniu. Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Powyższe uprawnienie przysługuje niezależnie od tego, czy umowa została zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony. Należy jednak pamiętać, że przy zleceniu dopuszczalne jest ograniczenie uprawnienia do wypowiedzenia tylko w przypadku zaistnienia ważnego powodu, tj choroby, zmiany sytuacji życiowej, nieotrzymania zaliczki, uargumentowanej utraty zaufania itp.

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy nie wymaga żadnej szczególnej formy. Jeżeli umowa zlecenia została zawarta na piśmie lub w innej formie szczególnej, wypowiedzenie powinno zostać stwierdzone pismem dla celów dowodowych.

Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Możliwe jest określenie w oświadczeniu innego termin ustania umowy. Ponadto strony mogą w umowie przewidzieć okres wypowiedzenia.

Skutki wypowiedzenia zlecenia w sferze majątkowej są uzależnione od tego, która ze stron dokonuje wypowiedzenia, a także od tego, czy umowa zlecenia miała charakter odpłatny oraz czy wypowiedzenie nastąpiło z ważnego powodu.

Stan prawny na 26.08.2014 r.

Łukasz Sulej

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę