Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co do zasady, nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy na czas określony. Wyjątek od tej reguły stanowi przepis art. 33 k.p. Przyjmuje on, iż przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Należy podkreślić, że pracownik ma prawo odmówić umieszczenia wskazanej klauzuli w treści umowy o pracę. Szczególnie, że konsekwencją takiego zastrzeżenia jest możliwość wypowiedzenia umowy terminowej także przed upływem sześciu miesięcy jej trwania (uchwała SN z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94).

Liczne wątpliwości i kontrowersje budzi kwestia dopuszczalności zamieszczania aneksu stanowiącego o dwutygodniowym wypowiedzeniu w trybie art. 33 k.p. już po zawarciu umowy o pracę na czas określony. W tym zakresie Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1994 r. (I PZP 26/94) wyraził pogląd aprobujący możliwość modyfikacji treści umowy o pracę w czasie jej trwania.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę