Umowa zlecenie: minimalna stawka godzinowa

Z dniem 1 stycznia wejdą w życie przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Przy obecnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 zł brutto. Jej wysokość podlegać będzie waloryzacji i w roku 2017 wyniesie 13 zł brutto.

Obok minimalnej stawki godzinowej nowelizacja wprowadza obowiązek ewidencjonowania godzin pracy. Ponadto przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, będzie zobowiązany do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Spod stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone są umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Regulacja nie obejmuje także umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych wymienionych w ustawie, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi takie są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba.

Warto zapamiętać, że nowe przepisy stosuje się również do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu.

Stan prawny na 26.10.2016 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę