Stosowanie weksli w stosunkach pracy

Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje kodeks pracy i dlatego należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, w którym sąd orzekł, że przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V kodeksu pracy, wykluczają wystawienie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p.).

Zdaniem SN, zawarte w Dziale V kodeksu pracy przepisy prawa pracy odnośnie odpowiedzialności materialnej pracowników, co do zasady całościowo normują zarówno podstawy, jak i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody majątkowe wyrządzone pracodawcy i tym samym wykluczają stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych na podstawie przepisów Prawa wekslowego.

Jednocześnie, w Sejmie podejmowane są działania legislacyjne, zmierzające do uznania czynności prawnej, takiej jak wystawienie przez pracownika weksla lub złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji za nieważną, a zmuszanie pracownika do ww. działań będzie uznawane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Stan prawny na 30.10.2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę