Przedwstępna umowa o pracę

Umowa przedwstępna o pracę nie została unormowana w ustawie kodeks pracy. Brak takiego unormowania nie prowadzi jednak do wniosku o niedopuszczalności zawarcia takiej umowy.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 300 KP w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy, stosuje się odpowiednio do stosunków pracy przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W sprawie dopuszczalności zawierania umów przedwstępnych z pracodawcą wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201) uznając za dopuszczalne zawarcie umowy, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę – umowa przedwstępna – art. 389 k.c.

Przedwstępna umowa powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy o pracę istotne postanowienia umowy wskazane są w przepisie art. 29 § 1 KP i dotyczą przede wszystkim rodzaju umowy oraz warunków pracy i płacy.

Umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej), jednakże tylko w przypadku gdy umowa przedwstępna była zawarta na piśmie (skutek silniejszy) pracownik może żądać od drugiej strony zawarcia umowy przyrzeczonej ewentualnie dochodzić nawiązania stosunku pracy na drodze postępowania sądowego.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę