Pracodawca odmawia przywrócenia do pracy

Jeżeli pracownik domagał się przywrócenia do pracy i prawomocny wyrok sądu jest dla niego korzystny, to z chwilą zgłoszenia przez tego pracownika gotowości do podjęcia pracy (w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy), pracodawca ma obowiązek odnowić stosunek pracy o dotychczasowej treści. W przypadku odmowy pracodawcy przywrócenia do pracy pracownika na poprzednich warunkach, istnieje możliwość zastosowania procedury mającej na celu wymuszenie na nim wykonania orzeczenia sądu.

Po pierwsze, pracownik musi uzyskać klauzulę wykonalności na wyroku przywracającym go do pracy. Stosowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć w sądzie rejonowym, w którym sprawa się toczyła. Po drugie, pracownik składa ten wyrok wraz z wnioskiem egzekucyjnym do organu egzekucyjnego (sąd rejonowy w którego okręgu czynność ma być wykonana). Sąd po wysłuchaniu obu stron i ustaleniu, że pracodawca nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku, wyznaczy kolejny termin do wykonania wyroku. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi (pracodawcy), sąd na wniosek wierzyciela (pracownika) nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności. W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotnie wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych.

Należy podkreślić, iż wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie – na wypadek jej nieuiszczenia przez pracodawcę – zamianę grzywny na areszt. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy.

Stan prawny na 19.11.2013 r.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę