Potrącenia komornicze w trakcie choroby pracownika

Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

Pracownik był chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni we wrześniu 2016 roku. Po upływie 10 dni choroby umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy pracownika są zajęte przez komornika na poczet niespłaconego zadłużenia. W jaki sposób należy dokonać potrąceń z wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku?

Przez pierwsze 10 dni choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niewykonywania pracy poprzedzający okres pobierania zasiłku chorobowego, który wynosi 33 dni w danym roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – za czas łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Do wynagrodzenia chorobowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowniczych, więc należy uznać, że pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń z wynagrodzeń na zasadach określonych w art. 87 – 91 k.p.

Zgodnie z art. 87 §3 k.p., potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Podobnie, obowiązują kwoty wolne od potrąceń, w wysokości określonej w art. 871 k.p. i art. 91 k.p.

Istotnym jest, że przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia chorobowego nie dokonuje się zmniejszenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie jest wypłacane tylko za część miesiąca (przykładowo – wynagrodzenie chorobowe stanowi kwota 900 zł., a kwota wolna od potrąceń to 1355,69 złotych – nie ma zatem możliwości dokonania potrąceń).

 

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niewykonywania pracy z powodu choroby, który wynosi 33 dni w danym roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – za czas łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Jeśli podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim (w trakcie 33 dni lub 14 dni) umowa o pracę zostanie rozwiązana, to do dnia rozwiązania umowy wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a następnie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.

Do egzekucji świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – czyli w tej sytuacji do zasiłku chorobowego, znajdą zastosowanie zasady określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (art. 139-143 ustawy).

Z zasiłku chorobowego, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy potrąca się sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych:

 

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60 proc. kwoty świadczenia,

2) w razie egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości 25 proc. kwoty świadczenia.

Przy dokonywaniu potrąceń należy uwzględnić kwotę wolną od potrąceń, czyli część świadczenia, odpowiadająca 50% najniższej emerytury lub 60% najniższej emerytury, w zależności od rodzaju egzekwowanych należności.

W okresie od od 1.03.2016 do 28.02.2017 – 50% najniższej emerytury to kwota 441,28 zł (882,56 zł x 50%), a 60 proc. najniższej emerytury to kwota 529,54 zł (882,56 zł x 60%).

Kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Stan prawny na 23.11.2016.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę