Ponowne zatrudnienie przy zwolnieniach grupowych

W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia. Warunkiem powstania powyższego uprawnienia jest zgłoszenie zamiaru podjęcia zatrudnienia przez pracownika w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

Wątpliwości interpretacyjne rodzi pojęcie tej samej grupy zawodowej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ona pojmowana szeroko. Obejmuje ona pracowników spełniających w zakładzie te same funkcje bądź czynności, a nawet pracowników o podobnych kwalifikacjach realizujących zbliżone rodzajowo zadania. Istota przynależności do tej samej grupy zawodowej sprowadza się więc w praktyce do świadczenia rodzajowo podobnej pracy, lecz niekoniecznie na tym samym stanowisku.

Należy zauważyć, że pracodawca nie ma obowiązku proponowania byłemu pracownikowi takich samych co poprzednio warunków zatrudnienia. Oznacza to, iż nowe warunki zatrudnienia mogą być mniej korzystne niż obowiązujące w poprzednim stosunku pracy.

Pracodawca powinien ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika w okresie 15 miesięcy od daty rozwiązania z nim stosunku pracy. Po upływie tego terminu roszczenie wygasa, w efekcie nie można go skutecznie dochodzić na drodze sądowej.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę