Ochrona wynagrodzenia za pracę przed potrąceniem

Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Rozpoczęcie egzekucji następuje z chwilą wezwania (przez komornika) pracodawcy, aby ten do chwili pełnego pokrycia długu (zaspokojenia wierzyciela) nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia poza kwotą wolną od potrąceń.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę nie może prowadzić do zajęcia całości tego wynagrodzenia. Przepis art. 87 kodeksu pracy stanowi o ochronie świadczeń pracowniczych. I tak:

  1. w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą sięgać maksymalnie 60% wielkości wynagrodzenia. W tej sytuacji bez znaczenia jest wysokość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia
  2. w przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgać maksymalnie 50 proc. wysokości wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości (w 2014 r. jest to kwota 1680 zł brutto).

Wolna od potrąceń jest ponadto kwota:

  1. 75 proc. wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi
  2. 90 proc. wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu kar pieniężnych, przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

W orzecznictwie przyjmuje się stosunkowo szerokie rozumienie wynagrodzenia za pracę, które podlega ochronie z art. 87 k.p. Jest to ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, odprawa emerytalna bądź rentowa, świadczenie jubileuszowe, odprawa z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Stan prawny na 12.03.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę