O co może pytać pracodawca?

Jakich danych pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o pracę?

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania jedynie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ustawodawca zakazał pracodawcy żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podawania innych informacji niż wymienionych wyżej. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż przepisy szczególne mogą uprawniać pracodawcę do pozyskiwania innych danych o kandydacie na pracownika ze względu na specyfikę zatrudnienia. Przykładowo można wskazać na ustawę o służbie cywilnej, z której wynika, że w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Powyższe oznacza, że pracodawcy przysługuje żądanie przedłożenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w tej służbie informacji o niekaralności za takie przestępstwo.

Za niedopuszczalne należy uznać artykułowanie przez pracodawcę oczekiwań co do podania innych informacji niż dopuszczalne. Ponadto pozyskiwanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż przewidziane w przepisach prawa pracy może niekiedy stanowić działania dyskryminujące.

Stan na 17.08.2016 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę