Niepełnosprawność a godziny nadliczbowe
  1. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
  2. pracownik o tak orzeczonej niepełnosprawności nie może być zatrudniany w porze nocnej i w nadgodzinach

(art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych wprowadzają skrócone dobowe i tygodniowe normy czasu pracy dla tych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Są to normy czasu pracy wyznaczające „pełny” jego wymiar dla tych grup zatrudnionych – por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., III ZP 6/00.
Jednocześnie art. 16 powołanej ustawy stanowi, iż na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi zgodę na nie stosowanie ograniczeń, wynikających z art. 15 ustawy.
Dla osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały zgodę lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych, nadal pełnym wymiarem czasu pracy jest 7 godzinna norma dobowa. Praca w 8 i następnej godzinie powoduje konieczność wypłaty normalnego wynagrodzenia oraz dodatku określonego w art. 1511 k.p.

Stan prawny na 19.11.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę