Nadmierny wysiłek lub stres a wypadek przy pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być każdy czynnik zewnętrzny zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu taką przyczyną może być także praca i czynność samego poszkodowanego.

Za nadmierny wysiłek może być uważana praca wykonywana także w normalnych warunkach. Nadmierność wysiłku pracownika powinna być oceniana przy uwzględnieniu jego aktualnego stanu zdrowia. Przy kwalifikowaniu przyczyny zewnętrznej ważne jest też, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia. Podsumowując, warunkiem uznania wysiłku fizycznego za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy jest ustalenie, że wysiłek ten w sposób istotny i nagły przyspieszył lub pogorszył istniejący u pracownika stan chorobowy.

Ponadto, z punktu widzenia kwalifikacji wypadku przy pracy, nie można traktować stresu jako jego wyłącznej przyczyny zewnętrznej. Stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za zewnętrzną przyczynę wypadku, chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem nietypowych warunków pracy.

Powyższe wnioski można wysnuć m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 7 października 2015 r. (II UK 362/14).

Stan prawny na 14.03 2018 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę