Monitoring w zakładzie pracy

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy kodeksu pracy pozwalają na wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa może wprowadzić monitoring wizyjny na terenie zakładu pracy lub wokół zakładu pracy.

Monitoring w zakładzie pracy musi spełniać jednak następujące warunki:

co od zasady kamery nie mogą być usytuowane w pomieszczeniach sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

nagrania z monitoringu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla określonego celu. Pracodawcy wolno je przechowywać tylko przez 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że mają posłużyć jako dowód w postępowaniu. Po tym okresie nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu;

cel prowadzenia monitoringu, a także jego zakres i sposób zastosowania należy określić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie musi ustalać regulaminu pracy, w obwieszczeniu;

pracodawca, który decyduje się na monitoring miejsca pracy ma obowiązek poinformować pracowników o jego uruchomieniu, co najmniej 2 tygodnie wcześniej;

pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Niezależnie od powyższych warunków, dostęp do nagrań powinien być odpowiednio zabezpieczony. Ponadto przetwarzanie danych osobowych z monitoringu powinno się odbywać wyłącznie przez upoważnionych pracowników.

Stan prawny na 30.05.2018 r

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę