Likwidacja etatu a odprawa

Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z likwidacją etatu i rozwiązaniem stosunku pracy?

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.) mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę, w tym także do umów zawartych na czas określony.
Należy jednak pamiętać, że – zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 – ustawę stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników oraz w przypadku rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn w niej określonych w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Nie ma ona zatem zastosowania w razie rozwiązywania umów zawartych na czas określony z powodu upływu czasu na jaki zostały zawarte. Istotne jest więc, aby rozwiązanie takiej umowy nastąpiło przed upływem okresu, na który była zawarta, a przyczyny jej rozwiązania nie dotyczyły pracownika. Należy w związku z tym zaznaczyć, że mimo iż przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, z prawnego punktu widzenia określenie tych przyczyn jest w tym wypadku niezbędne. Tylko wówczas zwalnianemu pracownikowi będzie przysługiwać odprawa pieniężna.
stan prawny na 31.10.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę