Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest udzielany przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika, w wymiarze określonym przepisami. I tak:

1.  2 dni przysługują w związku z:

  • ze ślubem pracownika
  • narodzinami dziecka pracownika
  • zgonem i pogrzebem małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika.

2.  1 dzień przysługuje w związku z:

  • ślubem dziecka pracownika
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, którą pracownik utrzymuje lub którą się bezpośrednio opiekuje.

Za okres zwolnienia od pracy w związku z ważnymi okolicznościami rodzinnymi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przykład

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dwudniowego zwolnienia w związku ze ślubem, wskazując na konieczność dopełnienia formalności z tym wydarzeniem związanych. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia, jeżeli pracownik udowodnił powód zwolnienia. Zachowany zostanie wówczas związek przyczynowy i czasowy zwolnienia w związku z wydarzeniem. Jeśli natomiast pracownik w tym czasie korzystał z urlopu wypoczynkowego bądź był niezdolny do pracy z powodu choroby, to zwolnienie od pracy w związku z uroczystością nie zostaje „przełożone” na inny czas i pracownik utraci do niego prawo.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2014 r. poz.1642)

Stan prawny na 24.06.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę