Kiedy odprawa pieniężna nie przysługuje

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 kodeksu pracy nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych.

Zagadnienie:

Na podstawie porozumienia między zakładami pracy, pracownicy zostali przejęci w trybie art. 231 kodeksu pracy, a pismem od dotychczasowego pracodawcy pracownicy zostali poinformowani o planowanym przejęciu części zakładu pracy wraz z pouczeniem o przysługującym uprawnieniu do rozwiązania stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.). Nowy pracodawca zaproponował pracownikom nowe warunki zatrudnienia. Część pracowników odmówiło przyjęcia nowych warunków.

Pytanie:

Czy pracownikom, którzy odmówili przyjęcia nowych warunków, przysługuje odprawa pieniężna w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Odpowiedź:

Co do zasady nie przysługuje.

Na mocy przepisu art. 231 § 4 k.p. pracownik uzyskał uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę z powodu przejścia zakładu pracy. Przyjmuje się, że samo przejście zakładu pracy prowadzi do zmiany pracodawcy, ale przy jednoczesnej kontynuacji zatrudnienia i nie oznacza konieczności rozwiązania stosunku pracy, rozumianej jako redukcja zatrudnienia. Natomiast prawo do odprawy, o której mowa w pytaniu, uzależnione jest od tego czy do rozwiązania stosunku pracy doszło wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika. W niniejszej sprawie takie wyłączne przyczyny nie zachodzą.

Zasada ta nie będzie miała zastosowania do sytuacji wyjątkowych, w których przejęcie zakładu pracy pociąga za sobą poważne zmiany na niekorzyść pracownika (istotne pogorszenie warunków zatrudnienia).

Stanowisko to jest zgodne z uchwałą siedmiu sędziów SN z 18.06.2009 r., III PZP 1/09.

Stan prawny na 13.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę