Kiedy można doliczyć wojsko do stażu pracy w warunkach szczególnych

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego podjęta w dniu 16 października 2013 r. w składzie 7 sędziów (II UZP 6/13) przewiduje korzystne dla ubezpieczonych warunki doliczania okresu zasadniczej służby wojskowej do stażu pracy w warunkach szczególnych, umożliwiającego nabycie prawa do emerytury w wieku obniżonym, tj. 60 lat dla mężczyzn.

Powyższe orzeczenie będzie dotyczyło tych ubezpieczonych, którzy w latach 60. i 70. przed powołaniem do służby wojskowej byli zatrudnieni w zakładach pracy na stanowiskach, gdzie wykonywali prace w szczególnych warunkach.

Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej w brzmieniu pierwotnym oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22.11.1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin, okres odbytej zasadniczej lub okresowej służby wojskowej zaliczał się do okresu zatrudnienia, w zakresie wszelkich uprawnień związanych z zatrudnieniem, pracownikom, którzy po odbyciu tej służby podjęli zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy, w którym byli zatrudnieni przed powołaniem do służby.

Przepisy wskazywały na obowiązek pracodawcy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej służby wojskowej, do zatrudnienia go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz zaszeregowania osobistego, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik zgłosił swój powrót do zakładu pracy w celu podjęcia zatrudnienia.

Reasumując, okres służby wojskowej jest nie tylko zaliczany do okresów składkowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale także po spełnieniu powyższych warunków do okresów pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu § 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Osoby, które w latach 70. odbywały zasadniczą służbę wojskową, mogą zaliczyć czas jej trwania do stażu uprawniającego do wcześniejszego zakończenia pracy.

Stan prawny na 10.02.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę