Ekwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu

Zagadnienie:

Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź:

Jedynie, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi, który nie wykorzystał przysługującego urlopu w całości lub w części, przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca nie ma również obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, pracownik nadal będzie miał prawo domagania się udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00) roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 k.p.), bądź najpóźniej z końcem trzeciego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 k.p.).

Zatem roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok 2015 nie uległo przedawnieniu i pracownik może wystąpić do pracodawcy z inicjatywą o jego udzielenie.

Stan prawny na 5.07.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę