Czy pracownik może się zrzec odprawy emerytalnej?

Pracownik skorzystał z programu dobrowolnych odejść w związku z trudnościami ekonomicznymi zakładu pracy i z tego tytułu otrzymał odprawę w ramach zwolnień grupowych. W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę strony uzgodniły, iż odprawa z tytułu zwolnień grupowych wyczerpuje roszczenia pracownika związane z ustaniem stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik nabył prawo do emerytury. Czy w tej sytuacji pracownikowi należy się odprawa emerytalna?

Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba, że przepisy zakładowe przewidują wyższe świadczenie.

Jednocześnie, zawarte przez pracownika i pracodawcę porozumienie, którego postanowienie zwalniałoby pracodawcę z wypłaty odprawy emerytalnej należy uznać za nieważne w myśl art. 84 kodeksu pracy. Przepis ten stanowi o zakazie zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia. W orzecznictwie pojęcie „wynagrodzenie” jest rozumiane szeroko i obejmuje także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym także odprawę emerytalną.
Z tego też względu porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, które zwalniałoby pracodawcę z wypłaty odprawy emerytalnej bądź rentowej należy uznać za nieważne.

Stan prawny na 13.05.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę