Czy kserokopia ma moc dowodową?

Czy dołączone przez powoda do pozwu zwykłe (niepoświadczone za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów nie mają żadnej mocy dowodowej tylko dlatego, że nie złożono ich oryginałów?

Przykład:
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, a pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia do sądu, dołączając dowody w postaci dokumentów – kserokopii nie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Czy w takim przypadku sąd uwzględni dołączone do pozwu dokumenty?

Odpowiedź:
Może się zdarzyć, że pozwany (w tym przypadku pracodawca) już w odpowiedzi na pozew zażąda złożenia oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów i wówczas powód ma obowiązek zastosować się do tego żądania jeszcze przed rozprawą (art. 129 § 1 k.p.c.).

Ponadto, orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, że powołane przez stronę dowody z określonych dokumentów załączonych do pozwu lub innego pisma procesowego w formie niepoświadczonych kserokopii wprawdzie nie stanowią dowodów z dokumentów, o których mowa w art. 244 i art. 245 k.p.c., nie są jednak pozbawione mocy dowodowej.

Dopóki sąd ani strona przeciwna nie zakwestionuje ich i nie zażąda złożenia oryginałów dokumentów, stanowią one jeden ze środków dowodowych, przy pomocy których strona może udowodnić fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Stan prawny na 10.08.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę