Czy choroba chroni przed zwolnieniem grupowym?

Zgodnie z art 5 ust.1 tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych w ramach zwolnień grupowych nie stosuje się art. 41 k.p. Przepis ten przewiduje zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. W miejsce 41 k.p. wchodzą przepisy art. 5 ust. 2-4 ustawy o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z nimi do czasu upływu okresu ochronnego przewidzianego w kodeksie pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych. Okres ochronny wynosi 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. Ponadto okres ochronny wynosi łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia oraz zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jednakże, mimo ochrony w związku z chorobą, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) i zaproponować w ten sposób inne warunki zatrudnienia.

Stan prawny na 3.12.2012 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę