Czy bezrobotny może dorabiać do zasiłku?

Co do zasady osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i pobierająca zasiłek dla bezrobotnym nie może w ogóle dorabiać. Co więcej, jest obowiązana do informowania urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (umowa o pracę) lub innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub o zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Traci wówczas status bezrobotnego.

Osoba bezrobotna może natomiast uzyskać przychód z określonych źródeł np. dochody z wynajmu mieszkania, praw autorskich, renty rodzinnej, do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2014 roku do kwoty 840 złotych.

Natomiast bez groźby utraty statusu bezrobotnego można uzyskiwać przychody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w dowolnej wysokości.

O obowiązku informowania – w terminie 7 dni od otrzymania przychodów oraz o zasadach dotyczących osiągania przychodów przez osoby bezrobotne stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73 ust. 5 ustawy).

Stan prawny na 15.07.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę