Czas pracy w rolnictwie

Okresy rolne – jako okresy uzupełniające, mogą być doliczane do stażu ogólnego (okresów składkowych i nieskładkowych) również dla ubezpieczonych ubiegających się o emeryturę w wieku obniżonym z tytułu pracy w szczególnych warunkach (art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

W myśl ustawy emerytalnej (art. 10), przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

W judykaturze utrwalony jest pogląd, że osoba, która ubiega się o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu winna spełniać kryteria domownika. Domownikiem jest zaś osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Nadto osoba taka winna wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym w wymiarze nie niższym, niż połowa ustawowego czasu pracy pracowników, tj. minimum 4 godziny dziennie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. II UKN 535/99).

Stan prawny na 12.11.2014.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę